Mesepont Facebook

Mesepont | Mesepont Webshop ÁSZF
2
page-template-default,page,page-id-2,edgt-core-1.0.1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-2.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Általános Szerződési Feltételek – Mesepont webshop

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Meskete2015 Kft. (székhely: 8829
Csopak, Vadvirág u.3. ,adószám: 25349027-2-19), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett
webáruház használatára vonatkozó általános szerz
ődési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye
igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelez
ő érvényűnek tekinti magára
nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem
min
ősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Meskete2015 Kft.
A szolgáltató székhelye: 8229 Csopak, Vadvirág u.3.
A szolgáltató elérhet
ősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
elektronikus levelezési címe: info@mesepont.hu
Cégjegyzékszáma: 19-09-517961
Adószáma: 25349027-2-19
Nyilvántartásban bejegyz
ő hatóság neve (cégbíróság): Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36 20 442 6627
A szerz
ődés nyelve: magyar


A tárhely-szolgáltató adatai: BIT-Hungary Kft., 1037 Budapest, Kunigunda útja 15., email:
support@web-set.hu, telefon: 06-1-436-1010


Alapvet
ő rendelkezések:
1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog
az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvr
ől szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg
ő szolgáltatások egyes
kérdéseir
ől szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen ÁSZF 2016. július 11-én lép hatályba. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy el
őzetes értesítés nélkül,
a jelen weblapon közzétéve, az ÁSZF-et megváltoztassa.
1.3. A webshop, mint szerz
ői jogi mű egésze és elemei, képei szerzői jogi védelem alatt állnak, azokat
felhasználni kizárólag a Szolgáltató el
őzetes és írásbeli hozzájárulásával lehet.
1.4. A webshop technikailag 99,5% rendelkezésre állást biztosít, azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot a
webshop el
őzetes értesítés nélküli leállítására, szüneteltetésére, akár üzleti, akár technikai okokból.


Adatkezelési szabályok:
2.1. Az adatvédelmi tájékoztató elérhet
ősége:
http://www.mesepont.hu/wp-content/uploads/mesepont_adatvédelmi.pdf
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
3.1. A webshopban megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek leírásában mind a
nettó (ÁFA nélküli), mind a bruttó árat megjelenítjük. A házhozszállítás, a csomagolás, az utánvétel és
esetleges más díjakat a teljes ‘Kosár’ nézetben jelenítjük meg, amennyiben a szállítási és fizetési módot már
megadták.
3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekr
ől lehetőleg fotót
jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek.
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes kör
űen tájékoztatja Felhasználókat az akció
id
őtartamáról.


Rendelés menete:
4.1. A termékek adatlapján található ‘Kosárba rakom’ gomb segítségével illetve a darabszám beállításával
bármikor kezdeményezhet
ő vagy kiegészíthető egy rendelés. A rendelés leadásához nem szükséges
regisztráció, ám a regisztrációs adatok megadásával az ügyfél online nyomon követheti rendelését. A
rendelés aktuális tartalma a weblap jobb fels
ő részén található ‘Kosár’ vagy ‘Bevásárló kosár’ gombra
kattintással bármikor megtekinthet
ő. Itt a ‘Kosár’ nézetben van lehetőség a meghirdetett kuponkód
érvényesítésére, illetve a szállítási mód változtatására. Szintén itt van lehet
őség a kosárba rakott tételek
darabszámának változtatására (+ illetve – gombbal) és törlésére (x gombbal). A ‘Tovább a pénztárhoz’ gomb

megnyomásával kezdeményezhető a számlázási és postázási adatok megadása illetve a fizetési mód
kiválasztására is itt van mód.
4.2. A webáruházban rendelkezésre álló szállítási módok: futárpostai kézbesítés (kiszállítás), személyes
átvétel (egyeztetett helyen és id
őpontban), Foxpost csomagátvételi pont használata.
4.3. Fizetési lehet
őségek: PayPal szolgáltatón keresztül bankkártyás illetve PayPal fizetés, előre banki
átutalás, utánvét.
4.4. A Szolgáltató webáruház az igénybe vev
ő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé
elektronikus úton (emailen) haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vev
ő
megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az
igénybe vev
ő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és
annak visszaigazolása akkor tekintend
ő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek,
amikor az számára hozzáférhet
ővé válik. A Szolgáltató az elektronikus email továbbítás internetes lépéseit
nem képes és nem tudja kontrollálni, így amennyiben a megrendel
ő (vevő) 8 órán belül nem kapja meg a
megrendelésér
ől szóló emailes visszaigazolást, köteles a Szolgáltató fent megadott kapcsolattartási email
címén vagy telefonszámán ezt a hiányt jelezni, annak érdekében, hogy a technikai fennakadást a
Szolgáltató minél el
őbb valamilyen módon pótolni tudja.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés:
5.1. A megrendelések feldolgozása a beérkezésüket követ
ően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül
megtörténik.
5.2. A megrendelések általános teljesítési határideje 1-5 nap, a Szolgáltató a megrendelés összeállítását
haladéktalanul elektronikus formában jelzi a vev
ő felé az esetleges már nem szállítható, vagy hiánycikkek
megjelölésével együtt. Ha Szolgáltató és Felhasználó (vev
ő) a teljesítés időpontjában nem állapodtak
meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott id
őpontban vagy időn belül, felszólítás
hiányában legkés
őbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül
köteles a szerz
ődés szerinti teljesítésre.
5.3. Ha Szolgáltató a szerz
ődésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles err
ől Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni,
valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkés
őbb harminc napon belül
visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerz
ődésszegése
egyéb következményei alól.


Elállás joga:
6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz
ődések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételét
ől számított 14 napon
belül indoklás nélkül elállhat a szerz
ődéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
6.2. Az elállási jog gyakorlásának feltétele, hogy a megrendelt termék eredeti állapotában, lehet
őleg az
eredeti csomagolásban kerüljön vissza Szolgáltatóhoz. Az elállási jog gyakorlása során a visszaküldés
költsége a vev
őt terheli. Az elállási jog nem gyakorolható a jogszabályokban megadott termékek esetén. Az
elállási jog gyakorlása során a Szolgáltató megvizsgálja az elállási jog jogszer
űségét, és amennyiben az
jogszer
ű volt, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat.


Garancia, jótállás:
7.1. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancialevélben található
szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teend
őkről, illetve elérhetőségeink
valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.


Panaszkezelés:
8.1. A panaszügyintézés a Szolgáltató fent megadott emailes és telefonos elérhet
őségein vagy címén
hagyományos levélben kezdeményezhet
ő. A Szolgáltató székhelyén üzlet nem található, ott személyes
panaszkezelés nincs.


Vegyes rendelkezések:
9.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a
jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhet
ő
esetleges jogvitákra nézve kikötik a Veszprémi Városi Bíróság illetékességét.


Csopak, 2016. július 11.